İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

 • İş Güvenliği Eğitimi programını tamamlayan, ilgili bölümlerde başarılı olup (Mimar, Mühendis, Tekniker) Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş kişilere “İş Güvenliği Uzmanı” denir.
 • (Teknik Elaman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen -edebiyat fakültesi fizik ve kimya bölüm mezunları veya iş güvenliği teknikerleri).

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri:

a) Rehberlik

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
 • ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

b) Risk Değerlendirmesi

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

d) Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

e) İlgili Birimlerle İşbirliği

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

ÇALIŞMA SÜRELERİ:

İş Güvenliği Uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Resmi Gazete’ de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12.maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre;

 • Az Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Tehlikeli sınıflarda yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 • Çok Tehlikeli sınıflarda yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.