S.S.S

1.OSGB NEDİR ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

2.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE SAĞLIK PERSONELİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VE PARA CEZALARI ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli “ ile çalışma hükümleri kademeli olarak uygulamaya konulmuş olup, kademeleri tehlike sınıfı ve çalışan sayına göre belirlenmiştir.Çalışan Sayısı 50 Kişiden fazla ise: Tehlike sınıfına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.Çalışan Sayısı 50 Kişiden az ise: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta ise; 01.01.2014 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.Az Tehlikeli sınıfta ise; Temmuz 2016 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu 10 kişinin üstünde çalışanı olan ve Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeleri kapsamaktadır.Resmi Gazete’de 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 5.601 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor.Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme yapmayan iş yerleri 2800 TL ceza ödeyecek, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay yenilenecektir.

3.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR ?

Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işletmeler;Ayda kişi başı 5 dakika İşyeri HekimiAyda kişi başı 10 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.Tehlikeli İşler Sınıfında bulunan işletmeler;Ayda kişi başı 10 dakika İşyeri HekimiAyda kişi başı 20 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeler;Ayda kişi başı 15 dakika İşyeri HekimiAyda kişi başı 40 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B sınıfı )Diğer Sağlık Personelinin Çalışma SüreleriAyda kişi başı 10 dakika (10 ila 49 çalışan),Ayda kişi başı 15 dakika (50 ila 249 çalışan),Ayda kişi başı 20 dakika (250 ve üzeri çalışan) işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu vardır.

4.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ZORUNLU MUDUR ?

Tüm işletmeler, çalışanlarına, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 01.01.2013 tarihi itibarı ile aldırmak zorundadır.Az Tehlikeli sınfta yer alan işletmelerde 8 saatTehlikeli Sınıfta yer alan işletmelerde 12 saatÇok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 16 saat eğitim zorunludur.6331 Sayılı Kanun MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; Ceza: İşverenin; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde her bir çalışan için 1.078 TL para cezası uygulanacaktır.

5.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ YENİLEME SÜRELERİ NELERDİR ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defaTehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defaAz tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa yenilenir.

6.RİSK DEĞERLENDİRMESİ KİMLER İÇİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKTÜR ?

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı tehlike sınıfı fark etmeksizin çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluktur.

7.RİSK DEĞERLENDİRMESİ YENİLEME SÜRELERİ NELERDİR ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda birTehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda birAz tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

8.ACİL DURUM PLANI YENİLEME SÜRELERİ NELERDİR ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda birTehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda birAz tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

9.PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ YENİLEME SÜRELERE NELERDİR ?

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda birTehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda birÇok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir yenilenir.

10.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ KİMDİR ?

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.

11.İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; devamlı olarak en az 50 işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde bünyesinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Ancak bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamının veya bir kısmının alınmasıyla da yerine getirilebilir.

12.ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

• Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi OSGB yerine getirecektir.

• İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli kendi bünyenizde görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatları OSGB sorumluluğunda olacaktır.

• İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.

• Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.

• Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.

• OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.

• İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.

• OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.

13.OSGB’DE HANGİ HİZMETLER VERİLİR?

OSGB’lerde mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması amacıyla ,

*İş Güvenliği Uzmanlığı*

İşyeri Hekimliği*Sağlık Personeli*

İşe Giriş Sağlık Raporları

*Periyodik Sağlık Muayeneleri

*İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

*Risk Değerlendirmesi

*Acil Eylem Planı

*Periyodik Kontroller

*Danışmanlık hizmetleri verilir.

14.ÇALIŞAN SAYISI TEMSİLCİSİ NASIL BELİRLENİR?

– İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

– Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

– Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

– Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

– Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,

– İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

15.ÇALIŞANLARA HANGİ HALLERDE SAĞLIK MUAYENELERİ YAPILIR?

– İşe girişlerde – İş değişikliğinde – İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde – İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.

16.İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR?

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

17.CEZALAR NELERDİR ?

• İşverenin işçilerin sağlık gözetiminin yapılaması yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda sağlık gözetimine tabi tutulmayan 1120 TL para cezasına çarptırılır.

• İşverenin belirlenen nitelikte iş güveliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirmemesi ve çalıştırmaması her durumunda her bir kişi, için 5390 TL aykırılın devam ettiği her ay için 5390 TL para cezası uygulanır.

• Risk değerlendirilmesi yapmayan işveren 3361 TL aykırılığın devam ettiği her ay için 5041 TL idari para cezası uygulanacaktır.

• İşverenin iş kazası veya meslek hastalığını SGK bildirmemesini cezası da 2240 TL’dir.

• Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 56018 TL idari para cezası verilecektir.

18. ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMA ŞARTLARI NELERDİR?

27.09.2008 tarihli Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır. Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmalı ve asıl işe bağımlı olarak asıl iş sürdüğü müddetçe devam etmelidir. Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır. Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır. Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

19.NEDEN SERTİFİKALI İLKYARDIMCI BULUNDURMAK ZORUNDAYIM ?

06/05/2002 tarihli İlk Yardım Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre (Değ: 18.03.2004 -25406 R.G.); tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.